wrosound.com

Strefa Kultury Wrocław zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej festiwalu WROsound.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-08-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona spełnia większość wymagań WCAG 2.1 na poziomie A z kilkoma wyjątkami: – nie wszystkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, – strona nie dostarcza alternatywy dla mediów zmiennych w czasie. Strona nie spełnia natomiast wymogów WCAG na poziomach AA i AAA. Trwają prace nad ulepszoną wersją strony WROsound – Strefy Kultury Wrocław, która ma być dostosowana do obecnych standardów i wymogów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Strefy Kultury Wrocław
 • Adres: ul. Ruska 46A wejście B lok. 203 50-079 Wrocław
 • E-mail: sekretariat@strefakultury.pl
 • Telefon: +48 508 491 887

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Festiwal WROsound jest wydarzeniem dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami. Na placu przy ul. Mazowieckiej znajduje się: podest z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach, przystosowana toaleta dla osób z niepełnosprawnością.