REGULAMIN KONKURSU „Wygraj nerkę i karnet na 9. WROsound Festival!”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu 9. WROsound Festival – (zwanego dalej: Konkursem) jest Biuro Festiwalowe Impart 2016 z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnicka 8B, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadającym NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583

1.2. Czynności wykonawcze Konkursu należą do Organizatora.

1.3. Czas trwania konkursu wyznacza się na okres od dnia 29 listopada 2016 r. od godziny 16:00 i trwać będzie do 1 grudnia 2017 do godziny 12:00. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 1 grudnia na stronie internetowej Organizatora (www.wrosound.com).

1.4. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu konkursu. Przez uczestnika konkursu (zwanego dalej: Uczestnikiem) rozumie się osoby pełnoletnie.

1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

1.6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest opublikowanie i udostępnienie publicznie na swoim profilu na Facebooku lub Instagramie zdjęcia oznaczonego #WROsound2017 i #9WROsound, na którym znajduje się ulotka lub plakat 9. edycji WROsoundu.

2.2. O dochowaniu terminu publikacji zdjęcia decyduje data przy poście na Facebooku lub Instagramie, która nie przekracza czasu trwania Konkursu (do dnia 1 grudnia do godziny 12:00) oraz wyrażenie zgody na udział w Konkursie, publikację zdjęcia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

3.1. Nagrodami w Konkursie są 5 zestawów nagród, w których zawarte są: nerka z logotypem WROsound Festivalu, smycz, karnet na 9. WROsound Festival, który odbędzie się 1-2 grudnia 2017 w Imparcie na ul. Mazowieckiej 17. Na jedno zwycięskie zdjęcie przypada jedna nagroda.

3.2. Wyboru zwycięskich zdjęć dokona komisja konkursowa (zwana dalej: Komisją), w skład której będzie wchodzić czterech przedstawicieli Organizatora. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu Konkursu, w terminie ustalonym przez Komisję, nie później jednak niż do dnia 1 grudnia 2017 roku. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. ocena zdjęć według kryteriów, o których mowa w pkt 3.3,

c. przyznawanie nagród,

d. udział w wydawaniu nagród,

e. prowadzenie postępowania reklamacyjnego.

3.3. Komisja dokona wyboru najlepszych zdjęć oceniając je wg. kryterium kreatywności. Decyzja Komisji jest ostateczna.

3.4. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 1 grudnia 2017 roku, poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Organizatora (www.wrosound.com).

4. ODBIÓR NAGRÓD

4.1. Nagrody będą dostępne do odbioru w Kasie Impartu przy ulicy Mazowieckiej 17.

4.2. Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie i podporządkowanie się przez Uczestników postanowieniom Regulaminu Konkursu.

4.3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana do dnia wydarzenia tj. 1 grudnia 2017 do godz. 21:00, przepada.

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Uczestnik Konkursu poprzez akceptację Regulaminu, oświadcza, że zdjęcia konkursowe są jego autorstwa. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne kroki prawne i faktyczne celem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.

5.2. Organizator działając na podstawie art. 921 kodeksu cywilnego, z chwilą wydania nagrody, nabywa własność nagrodzonych zdjęć oraz całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych – w stosunku do nagrodzonych zdjęć, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.), co w szczególności obejmuje następujące, znane w chwili wydania nagrody, pola eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną

techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu oryginałami zdjęć oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których zdjęcia utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy (w Polsce i za granicą),

c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie

utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie

wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za

pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na

plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy

d. modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części

e. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora

f. modyfikowanie zdjęć w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów zdjęcia lub całości,

g. używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia

przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,.

5.2. Laureatowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Organizatora ze zdjęć na każdym odrębnym polu eksploatacji.

5.3. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonych zdjęć, odpowiedniego opracowywania zgłoszonych zdjęć. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnienie nagrodzonego zdjęcia w terminie wybranym przez Organizatora.

6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.

6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.

6.4. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu o decyzji Komisji Konkursowej zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie i zakres usług telekomunikacyjnych w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

7.2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator. Celem

zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.

8.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, a w szczególności do ogłoszenia wyników Konkursu.

8.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

8.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym na potrzeby Konkursu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adres Biuro Festiwalowe Impart 2016 z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnicka 8B. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Biuro Festiwalowe Impart 2016 oraz na stronie internetowej Organizatora (www.wrosound.com).

9.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.3. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu.

9.4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez uczestnika Konkursu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie.

9.5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.